123 Kaminofen.de (vanaf november 2022)

Algemene voorwaarden

 • 1 Toepassingsgebied

1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties met onze klanten (hierna: "Klant") in de versie die geldt op het moment van de bestelling.

(2) Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden van de klant maken geen deel uit van het contract, tenzij wij uitdrukkelijk met hun geldigheid in tekstvorm hebben ingestemd.

(3) In individuele gevallen gemaakte afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden en moeten in tekstvorm zijn.

 • 2 Definities

(1) "Koper" in de zin van deze algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Tenzij een bepaling hieronder uitdrukkelijk verwijst naar consumenten of ondernemers alleen, is zij gelijkelijk van toepassing op alle kopers.

(2) "Consument" in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die met ons een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. (§ 13 BGB).

(3) "Ondernemers" in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die met ons zakelijke betrekkingen aangaan en daarbij handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 14 BGB).

Indien ondernemers niet handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, genieten zij ook de rechten die voor consumenten bedoeld zijn. Zij worden beschouwd als consumenten in de zin van deze voorwaarden.

 • 3 Verkoopgebied

(1) Naast de Bondsrepubliek Duitsland omvat ons verkoopgebied de landen Nederland en België.

(2) De leveringsbeperkingen worden tijdens het bestelproces weergegeven of aan de klant meegedeeld.

 • 4 Aanbiedingen en sluiting van de overeenkomst

(1) De afbeeldingen en beschrijvingen van producten op onze internetpagina's bevatten de essentiële kenmerken van de goederen. Zij bevatten echter geen aanbiedingen om een koopovereenkomst te sluiten. Het zijn uitsluitend vrijblijvende uitnodigingen om een bestelling te plaatsen.

(2) Bestellingen kunnen elektronisch worden geplaatst via ons onlineportaal. In dit geval kan de klant goederen uit ons assortiment selecteren en verzamelen in een zogenaamd "winkelmandje" door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje". Door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen in het winkelmandje tegen de weergegeven totaalprijs te kopen. Alvorens de bestelling te plaatsen, kan de klant op elk moment zijn gegevens bekijken en corrigeren met behulp van de wis- en wijzigingsfunctie. Bovendien wordt de link naar deze algemene voorwaarden weergegeven voordat de bestelling wordt verzonden en krijgt de klant dus de gelegenheid om ze te lezen voordat hij de aankoop doet. Indien de bestelling doorgaat, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden als onderdeel van zijn aanbod.

(3) Bestellingen kunnen ook telefonisch, per e-mail of ter plaatse worden gedaan via onze onderstaande contactgegevens.

(4) Het tijdstip van sluiting van het contract hangt af van de door de klant gekozen betalingswijze. Voor betalingswijzen wordt het contract gesloten door te klikken op "bestelling onder voorbehoud van betaling" in verband met de ontvangst van ons betalingsverzoek. Uw koopovereenkomst voor een artikel komt tot stand met 123 Kaminofen, Handelsbetrieb Bakker, Kupfer Str. 1, 49843 Uelsen, Duitsland, wanneer wij uw bestelling accepteren door u een verzendbevestiging van het/de bestelde artikel(en) te sturen of, in geval van betaling onder rembours, door u mee te delen dat uw goederen klaar staan om afgehaald te worden.

(5) De tekst van de bestelling wordt door ons opgeslagen. Als u via ons online portaal bestelt, kunt u het afdrukken nadat het bestelproces is voltooid. Als de klant een klantenrekening heeft, kan de besteltekst ook binnen de klantenrekening worden opgevraagd en afgedrukt. De bestelgegevens staan in ieder geval ook in de ontvangstbevestiging die na de bestelling per e-mail of brief wordt verstuurd en kunnen te allen tijde bij ons worden opgevraagd.

(6) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd via e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

 • 5 Prijzen en verzendkosten

(1) De op onze internetpagina's vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, maar exclusief verzendkosten.

(2) Eventuele verzendkosten worden aan de klant meegedeeld als onderdeel van de bestelling. Details en het bedrag van de verzendkosten kunt u te allen tijde bekijken op onze internetpagina's (www.123-kaminofen.de).

(3) De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt ook indien de klant een consument is en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Ook in dit geval draagt hij echter de kosten die zijn ontstaan, mede omdat hij heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering.

(4) Er kunnen extra kosten ontstaan in verband met grensoverschrijdingen (bijvoorbeeld, vergoedingen, belastingen, enz.). Ook deze kosten zijn voor rekening van de klant. Zij worden aan de klant getoond of meegedeeld voordat de bestelling wordt geplaatst.

 • 6 Herroepingsrecht van consumenten

(1) De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(2) Overeenkomstig § 312g van het Duitse Burgerlijk Wetboek geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten betreffende de levering van niet geprefabriceerde goederen, voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument beslissend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

(3) In geval van herroeping draagt de consument de rechtstreekse kosten van de terugzending. Indien de goederen wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, worden de retourkosten, met name afhankelijk van de plaats van verzending, geraamd op maximaal ongeveer 250 euro (bijv. door de expediteur).

(4) De voorwaarden, termijnen en procedure voor de uitoefening van het herroepingsrecht worden uiteengezet in de volgende instructies voor herroeping onder § 7 van deze Algemene Voorwaarden.

(5) De consument kan voor de herroeping gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op onze website. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. 

 • Gevolgen van de annulering

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De kosten worden geraamd op maximaal ongeveer 250 euro.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of afloop.
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten voor de

- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

- Overeenkomst ontbinden bij koop in winkel.
Ruilen of annuleren is niet mogelijk tenzij dit onder vermelding van de ontbindende voorwaarde(n) schriftelijk vastgelegd is. Indien klant de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen te betalen en is hij overigens jegens ons gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Klant zal eveneens aan ons als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 25% van de bestelsom. Klant is voorts verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. Wij kunnen in dit kader een aanbetaling van 25% vragen voorafgaand aan bestelling van speciale (maatwerk) goederen die niet tot het standaard assortiment behoren.

Van teruggave uitgesloten zijn gebruikte en elektronische artikelen zoals goederen die op wens van de koper zijn besteld of die ondubbelzinnig op de klant afgestemd zijn of die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor teruggave. In ieder geval moeten de goederen in verkoopbare toestand zijn en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Hierbij gaan de transportkosten ten laste van de koper. Bij verminderde waarde (b.v. door duidelijk zichtbare gebruikerssporen) of bij verlies van de goederen en voor het terugsturen moeten gebruikskosten betaald worden, respectievelijk de waarde van de ontstane schade door de koper te vervangen.

 • 8 Betaling

(1) Betaling geschiedt naar keuze van de klant door vooruitbetaling (IDEAL) of contante betaling.

(9) Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten of andere betalingsmethoden toe te staan.

 • 9 Levering

(1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering door een door ons aangestelde expediteur "franco huis". In het bijzonder zijn wij dus niet verplicht de goederen naar een bepaald pand, in een gebouw of binnen een gebouw te vervoeren. Aangezien vrachtzendingen meestal per vrachtwagen worden vervoerd, gelieve ons vooraf te informeren indien er beperkingen zijn voor de toegang tot de plaats van levering.

(2) De omvang van onze leveringen wordt bepaald door onze specificaties in de verzendbevestiging. Wij zijn niet verplicht montagediensten te verlenen.

(3) De verpakking van de goederen is onderworpen aan onze plichtmatige discretie.

(4) Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan indien de levering van de resterende bestelde goederen gewaarborgd is en de gedeeltelijke levering redelijk is voor de klant, met name indien er geen aanzienlijke extra inspanningen of extra kosten ontstaan.

(5) De fabrikant behoudt zich het recht voor tijdens de leveringstermijn wijzigingen in het ontwerp of de vorm en kleurafwijkingen aan te brengen, mits de wijzigingen of afwijkingen geen afbreuk doen aan de technische functies van de goederen en redelijk zijn voor de koper.

 • 10 Levertijd

(1) De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn altijd slechts bij benadering en kunnen derhalve met maximaal drie werkdagen (maandag tot en met vrijdag) worden overschreden. Dit geldt niet indien een vaste leveringsdatum is overeengekomen.

(2) De door ons opgegeven of met ons overeengekomen leveringstermijnen of leveringsdata hebben betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere met het vervoer belaste derde. De leveringstermijn wordt derhalve in ieder geval geacht te zijn nageleefd, wanneer het leveringsvoorwerp op het tijdstip van afloop ervan onze fabriek heeft verlaten of, in geval van afhaling door de klant, de klant in kennis is gesteld van onze gereedheid voor verzending.

(3) De door ons opgegeven of met ons overeengekomen leveringstermijnen gaan in op de dag van ontvangst van het volledige factuurbedrag, anders bij het sluiten van de koopovereenkomst.

(4) Indien wij geen leveringstermijn of leveringsdatum hebben opgegeven of anders zijn overeengekomen, wordt verzending binnen drie weken na de desbetreffende datum overeenkomstig lid (3) geacht te zijn overeengekomen.

(5) Indien de bestelde goederen ondanks de contractuele verplichting van de leverancier buiten onze schuld niet kunnen worden geleverd door onze leverancier, wordt de leveringstermijn verlengd tot de levering door onze leverancier plus een periode van drie werkdagen (maandag tot en met vrijdag), maar ten hoogste met een periode van drie weken vanaf het tijdstip van levering door onze leverancier. In dat geval stellen wij de klant onmiddellijk in kennis van de verlenging van de termijn.

(6) Indien in de gevallen van lid (5) de goederen bij onze leverancier niet binnen afzienbare tijd (maximaal 3 maanden) beschikbaar zijn, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken. In dat geval zullen wij de klant onmiddellijk meedelen dat de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn en de eventueel reeds verleende diensten onmiddellijk terugbetalen.

(7) In geval van overmacht (bv. natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de daardoor veroorzaakte prestatieonderbreking. Indien overmacht leidt tot een vertraging in de uitvoering van meer dan drie maanden, hebben beide partijen het recht het contract op te zeggen; in dat geval worden de reeds geleverde diensten onmiddellijk terugbetaald. Andere wettelijke herroepingsrechten blijven onverlet.

(8) Indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. De klant moet ons met name de werkelijk gemaakte en objectief noodzakelijke extra kosten vergoeden. Wij behouden ons het recht voor om verdere claims in te dienen.

 • 11 Retentierecht
  De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.
 • 12 Risico-overdracht

De overdracht van het risico wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 • 13 Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van consumenten

Ten aanzien van consumenten behouden wij de eigendom van de goederen totdat de koopprijs volledig is betaald.

 • 14 Eigendomsvoorbehoud ten aanzien van ondernemers

(1) Met betrekking tot ondernemers behouden wij ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

(2) De ondernemer is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt nu reeds aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over die hem uit de doorverkoop jegens een derde toekomen. We accepteren de opdracht. Na de overdracht is de ondernemer bevoegd de vordering te innen. Wij behouden ons echter het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in gebreke blijft.

(3) De ondernemer is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen en op eigen kosten te verzekeren tegen brand, water en diefstal ten bedrage van de vervangingswaarde van de gekochte goederen. Indien de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door derden in beslag worden genomen, is de klant verplicht ons op onze eigendom te wijzen en ons onmiddellijk in tekstvorm van het beslag op de hoogte te stellen.

(4) Indien de ondernemer met de betaling van een vordering volgens lid (1) in gebreke blijft, hebben wij het recht ons uit de koopovereenkomst terug te trekken en/of de teruggave van de voorbehouden goederen van de ondernemer te verlangen.

(5) Indien de realiseerbare waarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zullen wij op verzoek van de ondernemer zekerheden naar onze keuze vrijgeven.

 • 15 Garantie jegens consumenten

(1) De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing tenzij anders vermeld in de volgende bepalingen.

(2) Gelieve ons binnen 24 uur na ontdekking in kennis te stellen van duidelijke gebreken, bijvoorbeeld duidelijke materiaal- of fabricagefouten. Gelieve duidelijke transportschade direct bij het transportbedrijf te reclameren en direct door de bezorger/vervoerder te laten bevestigen. Indien u bij het uitpakken van de goederen verborgen transportschade ontdekt, die bij de overhandiging van de goederen niet herkenbaar was, gelieve dit te documenteren en ons onmiddellijk te informeren. Anders kunnen wij geen schadevergoeding eisen van de rederijen. Wettelijke garantieclaims blijven hierdoor onaangetast. De kennisgeving moet in tekstvorm worden gestuurd naar:

Handelsonderneming Bakker
Ku
pferstrasse 1
49843 UELSEN
E-mail: info@123-kaminofen.de
T: +49 5942 9899888

(3) Wij moeten de nodige tijd en gelegenheid krijgen voor de verschuldigde nakoming achteraf en in het bijzonder moeten de gereclameerde goederen ter controle worden overhandigd.

(4) Wij dragen de kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten (§ 439 lid 2 BGB). Indien een verzoek tot herstel van een gebrek echter onterecht blijkt te zijn, kunnen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen terugbetaling van de daaruit voortvloeiende kosten eisen.

(5) De plaats van uitvoering van onze diensten is in de regel de plaats van overhandiging waar u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst neemt of heeft genomen. Indien nakoming achteraf niet of onvoldoende op de plaats van nakoming kan plaatsvinden, wordt het redelijk geacht dat de klant ons de goederen waarop de klacht betrekking heeft, toezendt.

 • 16 Garantie ten aanzien van ondernemers

(1) De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing, tenzij in de volgende bepalingen anders is bepaald.

(2) Garantieaanspraken veronderstellen dat de ondernemer zijn wettelijke verplichtingen tot onderzoek van de goederen en tot kennisgeving van gebreken is nagekomen (§§ 377, 381 HGB).

(3) Zijn de goederen volgens de wettelijke bepalingen gebrekkig, dan geschiedt de nakoming achteraf naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek (verbetering achteraf) of door levering van een zaak zonder gebreken (vervangende levering); dit laat ons recht om de nakoming achteraf volgens de wettelijke voorwaarden te weigeren, onverlet.

(4) Wij dragen de kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten (§ 439 lid 2 BGB). Indien een verzoek tot herstel van een gebrek echter onterecht blijkt te zijn, kunnen wij overeenkomstig de wettelijke bepalingen terugbetaling van de daaruit voortvloeiende kosten eisen.

(5) In geval van reparatie ter plaatse moeten wij of door ons ingeschakelde derden ongehinderd toegang krijgen tot de defecte goederen; vervangen onderdelen moeten aan ons worden teruggegeven. In geval van een vervangende levering dient de klant ons het defecte artikel overeenkomstig de wettelijke bepalingen terug te sturen.

(6) De latere prestatie omvat noch de verwijdering van het gebrekkige artikel noch de herinstallatie, indien wij oorspronkelijk niet verplicht waren het te installeren.

(7) Indien de aanvullende prestatie is mislukt of indien een door de ondernemer voor de aanvullende prestatie te stellen redelijke termijn zonder resultaat is verstreken of volgens de wettelijke bepalingen overbodig is, kan de ondernemer van de koopovereenkomst afzien of de koopprijs verminderen en schadevergoeding eisen overeenkomstig § 17 van deze algemene voorwaarden. In geval van een onbeduidend gebrek bestaat er geen herroepingsrecht.

(8) Het bewijs van een gebrek aan eigendom wordt alleen geleverd wanneer de ondernemer ter zake onherroepelijk is veroordeeld. Het recht van de ondernemer om ons op de hoogte te stellen van het geschil blijft onverlet.

(9) De algemene verjaringstermijn voor vorderingen wegens materiële gebreken en eigendomsgebreken jegens ondernemers bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen.

Deze verjaringstermijnen gelden ook voor contractuele en buitencontractuele schadeclaims van de ondernemer die op een gebrek van de goederen berusten, tenzij de toepassing van de gewone wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn zou leiden.

Zij zijn echter niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de ondernemer wegens verwijtbaar letsel aan leven, lichaam, gezondheid, wezenlijke contractuele verplichtingen (wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de klant regelmatig mag vertrouwen) en op andere vorderingen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim. Zij zijn evenmin van toepassing indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen, een garantie of een aanschaffingsrisico op ons hebben genomen.

De wettelijke verjaringstermijnen voor regresvorderingen van de ondernemer overeenkomstig § 478 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) alsmede de verjaringsbepalingen overeenkomstig de Duitse wet op de productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijven eveneens onverlet.

 • 17 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Wij zijn aansprakelijk voor schade volgens de wettelijke bepalingen. Voor zover er sprake is van schuld zijn wij echter alleen aansprakelijk bij eenvoudige nalatigheid voor

 1. a) voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;
 2. b) voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en die niet onder de overeenkomst vallen).

waarop de klant regelmatig mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

(2) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate voor onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten.

(3) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden echter niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen, een aanschaffingsrisico of een garantie voor de kwaliteit van de goederen op ons hebben genomen. Aanspraken op grond van de Wet Productaansprakelijkheid of andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen blijven eveneens onverlet.

 • 18 Slotbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) De contractuele taal is het Duits.

(3) Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt onze vestigingsplaats overeengekomen als plaats van jurisdictie en prestatie voor alle wederzijdse vorderingen van de contractanten. Wij behouden ons echter ook in dit geval het recht voor de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.

 • 19 Online-bemiddelingscommissie

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting. U kunt het platform bereiken op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DE

Ons e-mailadres is info@123-kaminofen.de.

Mochten er geschillen ontstaan naar aanleiding van een van onze contracten, dan zullen wij altijd proberen deze in der minne te schikken. Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen u dit helaas niet aanbieden.